İstanbul Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
İstanbul Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Birim Kalite Sorumluluları

Güncelleme Tarihi: 02/10/2017

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

KKY09

Tesis güvenliği komitesi bulunmalıdır.

KKY09-01

Hastane Yönetimince oluşturulan komite, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmalıdır.Komitede hastane yönetiminden en az bir kişi bulunmalıdır.

KKY09-02

Komitenin görev alanı aşağıdaki konuları içermelidir.

oBina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi

o Hastane altyapı güvenliğinin sağlanması

o Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması

o Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları

o Atık yönetimi çalışmaları,

o Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılması,

oTehlikeli maddelerin yönetimi

KKY09-03

Komite, düzenli aralıklarla yılda en az dört kez ve gerektiğinde toplanmalıdır.

KKY09-04

Komite tarafından görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.

KKY09-05

Komite,görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemelidir.

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ ÜYELERİ

Başhekim Yardımcısı Uzm.Dr.Ümmühan Kaya

Sağlık Bakım Hizmetleri Sorumlusu Fatma Aydın

Kalite Yönetim Direktörü Seçil Karanlık

Afet Ve Acil Durum Yöneticisi Röntgen Teknisyeni (Hastane Güvenlik Amirive Teknik Servis Sorumlusu) Serdar Özçelik

Tıbbi Cihaz Yönetim Sorumlusu Yavuz Yıldız

Hem.Halime Danış

Nazmi Çil
EĞİTİM KOMİTESİ:


KKY08

Eğitim Komitesi bulunmalıdır.

KKY08-01

Hastane Yönetimince oluşturulan komite, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmalıdır.Komitede hastane yönetiminden en az bir kişi bulunmalıdır.

KKY08-02

Komite eğitim faaliyetlerini planlamalı ve eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamalıdır.Komite görev alanı aşağıdaki konuları içermelidir.

o Sağlıkta Kalite Standartları eğitimleri

o Hizmetiçi eğitimler

o Uyum eğitimleri

o Hastalara yönelik eğitimler

KKY08-03

Komite, düzenli aralıklarla yılda en az dört kez ve gerektiğinde toplanmalıdır.

KKY08-04

Komite tarafından görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.

KKY08-05

Komite,görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemelidir.

EĞİTİM KOMİTESİ

ÜYELERİ

Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Ümmühan Kaya

Sağlık Bakım Hizmetleri Sorumlusu Fatma Aydın

Kalite Yönetim Direktörü Seçil Karanlık

Hemş.Fadime Özbek

Eğitim Hemşiresi Nedret Doğan

Hem. İlgin Gül

Uzm.Dr.Gülten OruçHASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

KKY06

Hasta Güvenliği Komitesi bulunmalıdır.

KKY06-01

Hastane Yönetimince oluşturulan komite, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmalıdır.Komitede hastane yönetiminden en az bir kişi bulunmalıdır.

KKY06-02

Komitenin görev alanı tanımlanmalıdır.Komitenin görev alanı aşağıdaki konuları içermelidir.

o Hastaların doğru kimliklendirilmesi,

o Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması,

o İlaç güvenliğinin sağlanması

o Transfüzyon güvenliğinin sağlanması,

o Radyasyon güvenliğinin sağlanması,

o Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması,

o Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması,

o Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması

o Hasta mahremiyetinin sağlanması

o Hastaların güvenli transferi

o Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi

o Bilgi güvenliğinin sağlanması

o Enfeksiyonların önlenmesi

o Laboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması

KKY06-03

Komite, düzenli aralıklarla yılda en az dört kez ve gerektiğinde toplanmalıdır.

KKY06-04

Komite tarafından görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.

KKY06-05

Komite,görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemelidir.

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

ÜYELERİ


Başhekim Yardımcısı Uzm.Dr.Ümmühan Kaya

Sağlık Bakım Hizmetleri Sorumlusu Fatma Aydın

Uz. Dr. Vedat Çimen

Hem. Fatma Aydın

Eczacı Seviye Deliorman

Kalite Yönetim Direktörü Seçil Karanlık

Bilgi Sistem Sorumlusu Oğuz Tarlan

Hem. İlgin Gül


SİY09

Advers Etki Bildirimi (Farmakovijilans) ile ilgili düzenleme yapılmalıdır.

SİY09.01

Farmakovijilans sorumlusu belirlenmelidir.

Farmakovijilans sorumlusu

Ecz.Seviye Deliorman

İLAÇ YÖNETİMİ EKİBİ

SİY01

Hastanede ilaç yönetimi ile ilgili sorumluluklar tanımlanmalıdır.

SİY01.01

Hastanede ilaç yönetiminden sorumlu bir ekip bulunmalıdır. - Ekip üyeleri, ilaç yönetim süreçlerinde görev alan çalışanlar arasından belirlenmelidir.

SİY01.02

Ekibin sorumlulukları tanımlanmalıdır. Ekibin sorumlulukları asgari aşağıdaki konuları kapsamalıdır:

- İlacın dahil olduğu tüm süreçlerin düzenlenmesi ve denetimi

- Hastane formülerinin hazırlanması ve formüler ile ilgili gerekli güncellemelerin yapılması

- Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili ilkelerin belirlenmesi ve uygulanması

- Akılcı antibiyotik kullanım ilkelerinin belirlenmesi ve "Antibiyotik Kullanım Kontrolü ve Antibiyotik Profilaksi Rehberi" hazırlanması

İLAÇ YÖNETİMİ EKİBİ ÜYELERİ


Başhekim Yardımcısı Uzm.Dr.Ümmühan Kaya

Sağlık Bakım Hizmetleri Sorumlusu Fatma Aydın

Eczacı Seviye Deliorman

Uzm.Dr.Serpil Pırmıt


Medikal Materyovijilans Sorumlusu


Eczacı Seviye Deliorman

Biyomedikal Materyovijilans Sorumlusu


Yavuz Yıldız

HASTA VE YAKINLARININ GÖRÜŞLERİ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Başhekim Yardımcısı Uzm.Dr.Ümmühan Kaya

Sağlık Bakım Hizmetleri Sorumlusu Fatma Aydın

Kalite Yönetim Direktörü Seçil Karanlık

Hem. Fadime Özbek

Hasta Hakları Birim Sorumlusuİlgin Gül

HHD02

Hasta ve yakınlarının görüş,öneri ve şikayetleri alınmalı ve değerlendirilmelidir.

HHD02-1

Sağlık hizmeti sunulan tüm bölümlerde hasta ve yakınlarının görüş öneri ve şikayetlerini bildirmelerine yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. Hastalar Görüş ve öneri ve şikayetlerine ilişkin internet üzerinden bildirim yapabilmelidirler.

HHD02-2

Hasta ve hasta yakınları kendilerine sunulan hizmetler,hizmet süreçlerinde karşılaştıkları sorunlar ya da hastane ve personel ile ilgili görüş öneri ve şikayetlerini iletebilecekleri konusunda bilgilendirilmiş olmalıdırlar. Görüş, öneri ve şikayetlerini, ne şekilde, kimler, hangi birimler aracılığıyla ya da hangi araçları kullanarak yapabilecekleri gibi konularda hasta ve hasta yakınları bilgilendirilmelidir.

HHD02-3

Hasta ve yakınlarının görüş, öneri ve şikayetleri değerlendirilmelidir.

- Değerlendirmelerde kalite yönetim direktörü, hasta iletişim birimi temsilcisi ve yönetimden bir kişi yer almalıdır.

- Görüş, öneri ve şikayetler, düzenli aralıklarla değerlendirilmelidir.

- Öncelikli olarak müdahale edilmesi gereken geri bildirimler en kısa zamanda ele alınmalıdır.

- Veri analizleri ile ulaşılan bulgular üst yönetim ve ilgili birimler ile paylaşılmalıdır.

- Elde edilen bulgular neticesinde hangi iyileştirmelerin gerekli olduğu tespit edilmeli ve önem düzeylerine göre bu iyileştirmelerin nasıl gerçekleştirileceği planlanmalıdır.

- Görüş, öneri ve şikayeti bulunan hasta veya yakınına gerektiğinde geri bildirimde bulunulmalıdır.
HSÇ11

Çalışanların görüş, öneri ve şikayetleri alınmalı ve değerlendirilmelidir.

HSÇ11.01

Çalışanların görüş, öneri ve şikayetlerini bildirmelerine yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.

- Çalışanlar görüş, öneri ve şikayetlerini intranet üzerinden de bildirilebilmelidir.

HSÇ11.02

Çalışanlar; kendilerine sunulan hizmetler, hizmet süreçlerinde karşılaştıkları sorunlar ya da hastane ve personel ile ilgili görüş, öneri ve şikayetlerini iletebilecekleri konusunda bilgilendirilmiş olmalıdırlar.

HSÇ11.03

Çalışanların görüş, öneri ve şikayetleri değerlendirilmelidir.

- Değerlendirmelerde, Kalite Yönetim Direktörü, çalışan güvenliği komitesinden bir temsilci ve üst yönetimden bir kişi yer almalı,

- Görüş, öneri ve şikayetler, düzenli aralıklarla değerlendirilmelidir.

- Öncelikli olarak müdahale edilmesi gereken geri bildirimler en kısa zamanda ele alınmalıdır.

- Veri analizleri ile ulaşılan bulgular üst yönetim ve ilgili birimler ile paylaşılmalıdır.

- Elde edilen bulgular neticesinde hangi iyileştirmelerin gerekli olduğu tespit edilmeli ve önem düzeylerine göre bu iyileştirmelerin nasıl gerçekleştirileceği planlanmalıdır.

- Görüş, öneri ve şikayeti bulunan çalışana gerektiğinde geri bildirimde bulunulmalıdır.


ÇALIŞAN GÖRÜŞ VE ÖNERİ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ÜYELERİ

(Her ay Toplanmak zorundadır)


Başhekim Yardımcısı Uzm.Dr.Ümmühan Kaya

Sağlık Bakım Hizmetleri Sorumlusu Fatma Aydın

Kalite Yönetim Direktörü Seçil Karanlık

Çalışan Sağlığı Birim Sorumlusu Hemş.Nedret Doğan
BİNA TURU EKİBİ

DTY01

Bina turları yapılmalıdır

DTY01.01

Bina turlarını yapacak bir ekip oluşturulmalıdır.

- Hastane yönetimince oluşturulan ekip, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmalıdır.

- Ekipte hastane yönetiminden en az bir kişi bulunmalıdır.

DTY01.02

Bina turları en az üç ayda bir yapılmalıdır.

DTY01.03

Bina turlarında hastanedeki fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıklar tespit edilmeli ve gerekli iyileştirmeler yapılmalıdır.

BİNA TURU EKİBİ ÜYELERİ


Başhekim Yardımcısı Uzm.Dr.Ümmühan Kaya

Sağlık Bakım Hizmetleri Sorumlusu Fatma Aydın

Kalite Yönetim Direktörü Seçil Karanlık

Teknik İşler Sorumlusu M.Serdar Özçelik
ENFEKSİYON KOMİTESİ

Enfeksiyon Yönetmeliğine göre kurulur. Kalite Yönetim Direktörü toplantılara katılır.

Başhekim Yardımcısı Uzm.Dr.Ümmühan Kaya

Uz. Dr.Melike Beşkoç (Komite Başkanı)

Sağlık Bakım Hizmetleri Sorumlusu Fatma Aydın

Enfeksiyon Hemşiresi Halime Danış

Kalite Yönetim Direktörü Seçil Karanlık

Eczacı Seviye Deliorman

Laboratuvar Teknisyeni Dila Akkoyun

BİLGİ GÜVENLİĞİ

DBY02

Bilgi yönetimine ilişkin süreçlerin güvenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonu sağlanmalıdır.

DBY02.01

Bilgi yönetimine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi ve koordinasyonuna yönelik sorumlular belirlenmeli ve sorumluluklar tanımlanmalıdır.

BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİBİ ÜYELERİ

Başhekim Yardımcısı Uzm.Dr.Ümmühan Kaya

Bilgi Yönetimi Bölüm Kalite Sorumlusu Oğuz Tarlan

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ EKİBİ

Başhekim Yardımcısı Uzm.Dr.Ümmühan Kaya

İdari ve Mali İşler Müdürü

Kalite Yönetim Direktörü Seçil Karanlık

Uzm.Dr.Esra Deniz Göde

Kırmızı Kod Sorumlusu Zekeriya Aydın

Acil Durum ve Afet Yönetimi Sorumlusu M.Serdar Özçelik

MAVİ KOD EKİBİ

KAD08

Mavi kod yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

KAD08-01

Mavi kod yönetimi ile ilgili uyarı sistemi oluşturulmalıdır.Uyarı sistemi amacıyla telefon üzerinden uygulama yapan hastanelerde,mavi kod için 2222 olarak belirlenen numara kullanılmalıdır.

KAD08-02

Mavi Kod Yönetimiyle ilgili sorumlular belirlenmelidir.Sorumlular hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak mavi kod uygulamalarının etkililiğini sürekliliğini ve sistemeatikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmalı,hastane yönetiminden en az bir kişi sorumlular arasında yer almalıdır.Sorumluluk alanı mavi kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu ve gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetlerin başlatılmasını kapsamalıdır.

KAD08-03

Her vardiya için ekipler belirlenmelidir.

KAD08-04

Mavi kod uygulamalarını yapmak üzere her ekipte en az bir hekim ve sağlık çalışanı bulunmalıdır. Hekim ve sağlık çalışanı CPR eğitimi almış olmalıdır.

MAVİ KOD SORUMLULARI

Başhekim Yardımcısı Uzm.Dr.Ümmühan Kaya

Sağlık Bakım Hizmetleri Sorumlusu Fatma Aydın

MAVİ KOD EKİBİ

Mesai saatleri içerisinde

1.Uz. Dr. Gülten ORUÇ, (Yedek) Uzm.Dr.Serpil PIRMIT

2.Sorumlu Hemşire Fatma AYDIN, kurumda olmadığı durumlarda görevini devam ettiren hemşire yedeğidir.

Mesai saatleri dışında Nöbetçi Hemşire, Nöbetçi Hekim


BEYAZ KOD:      

KAD10

Beyaz kod yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

KAD10-01

Beyaz kod yönetimi ile ilgili uyarı sistemi oluşturulmalıdır.Uyarı sistemi amacıyla telefon üzerinden uygulama yapan hastanelerde, Beyaz kod için 1111 olarak belirlenen numara kullanılmalıdır.

KAD10-02

Beyaz Kod Yönetimiyle ilgili sorumlular belirlenmelidir.Sorumlular hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak mavi kod uygulamalarının etkililiğini sürekliliğini ve sistemeatikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmalı,hastane yönetiminden en az bir kişi sorumlular arasında yer almalıdır.Sorumluluk alanı Beyaz kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu ve gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetlerin başlatılmasını kapsamalıdır.


BEYAZ KOD SORUMLULARI

Ve Yedekleri

Başhekim Yardımcısı Uzm.Dr.Ümmühan Kaya

Uzm.Dr.Vedat Çimen

Sağlık Bakım Hizmetleri Sorumlusu Fatma Aydın

Ahmet Rasim Altın

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birim Sorumlusu Nedret Doğan

Halime Danış

İdari İşler Sorumlusu: Belma ARAS

Seçil Karanlık

Güvenlik Amiri Serdar Özçelik

Ahmet Saksıoğlu

KAD09

Pembe kod yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

KAD09-01

Pembe kod yönetimi ile ilgili uyarı sistemi oluşturulmalıdır.Uyarı sistemi amacıyla telefon üzerinden uygulama yapan hastanelerde,pembe kod için 3333 olarak belirlenen numara kullanılmalıdır.

KAD09-02

Pembe Kod Yönetimiyle ilgili sorumlular belirlenmelidir.Sorumlular hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak Pembe kod uygulamalarının etkililiğini sürekliliğini ve sistemeatikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmalı,hastane yönetiminden en az bir kişi sorumlular arasında yer almalıdır.Sorumluluk alanı Pembe kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu ve gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetlerin başlatılmasını kapsamalıdır.

PEMBEKOD SORUMLULARI


Başhekim Yardımcısı Uzm.Dr.Ümmühan Kaya

Sağlık Bakım Hizmetleri Sorumlusu Fatma Aydın

Teknik Servis Elemanı Mustafa Soylu

Belma ARAS

Güvenlik Amiri Serdar Özçelik

Uzm.Dr.Gülten Oruç

.

KAD11

Kırmızı kod yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

KAD11-01

Hastanede, yangına zamanında müdahale yapılmasına yönelik kırmızı kod ile tanımlanan acil uyarı sistemi oluşturulmalıdır. - Hastanenin tüm alanlarını kapsayıcı ve adreslenebilir bir yangın algılama sistemi bulunmalı, sistemin bakım ve kontrollleri düzenli aralıklarla yapılmalıdır. - Acil uyarı sistemi, gerektiğinde ilgili kişileri uyarmaya yönelik görsel ve işitsel fonksiyona sahip olmalıdır. - Acil uyarı sistemi, kesintisiz güç kaynağına bağlı olarak çalışmalı, itfaiye gibi ilgili birimlerle koordinasyon sağlayacak şekilde oluşturulmalıdır.

KAD11-02

KırmızıKod Yönetimi ile ilgili sorumlular belirlenmelidir.Sorumlular hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak Kırmızıkod uygulamalarının etkililiğini sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmalı,hastane yönetiminden en az bir kişi sorumlular arasında yer almalıdır.Sorumluluk alanı Kırmızıkod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu ve gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetlerin başlatılmasını kapsamalıdır.

KIRMIZIKOD SORUMLULARI


İdari İşler Sorumlusu: Belma ARAS

Kırmızı Kod Ekip Sorumlusu Zekeriya AYDIN

Güvenlik Amiri Serdar ÖZÇELİK

VHKİ Nazmi ÇİL


ANKET UYGULAMA SORUMLULARI

Ve Yedekleri

YATAN HASTA MEMNUNİYET ANKETLERİ

Lepra Klinik Sorumlusu Fatma Aydın

Hasta Hakları Birimi Sorumlusu İlgin Gül

Adli Vaka Klinik Aslı Seyithan

Hemş.Nuray Suna

ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKETLERİ

Kalite Yönetim Direktörü Seçil Karanlık

Hasta Hakları Birimi Sorumlusu İlgin Gül

AYAKTAN HASTA MEMNUNİYET ANKETLERİ

Batuhan Ablak

Mustafa Güvenç

Semih DemirTıbbi Cihaz Yönetiminden Sorumlu Ekip


Tıbbi Cihaz Yönetim Sorumlusu Yavuz Yıldız

Hem. Fatma Aydın

Teknik İşler Sorumlusu M.Serdar ÖzçelikSoğuk Zincir ve Aşı Sorumluları

Soğuk Zincir Sorumlu Hekimi Uzm.Dr.Vedat Çimen

Soğuk Zincir Sorumlusu Eczacı Seviye Deliorman

Soğuk Zincir Sorumlusu Yedek Fatih Seyhan

Aşı Sorumlusu Hemş.Nedret Doğan

Aşı Sorumlusu Yedek Semra Kuh


Antibiyotik Kontrol Ekibi

Başhekim Yardımcısı Uzm.Dr.Ümmühan Kaya

Sağlık Bakım Hizmetleri Sorumlusu Fatma Aydın

Enfeksiyon Hemşiresi Halime Danış

Eczacı Seviye Deliorman

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Üyeleri


Başhekim Yardımcısı Uzm.Dr.Ümmühan Kaya

Sağlık Bakım Hizmetleri Sorumlusu Fatma Aydın

Kalite Yönetim Direktörü Seçil Karanlık

Uzm.Dr.Vedat Çimen

Enfeksiyon Hemşiresi Halime Danış

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birim Sorumlusu Nedret Doğan

Çalışan Temsilcisi Hemş.Leyla Koç

Sivil Savunma Amiri ve Teknik Hizmetler Sorumlusu M.Serdar Özçelik

Laboratuvar Sorumlusu Dila Akkoyun


GÖREV ALANLARI


Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması,Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması,fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması,kesici delici alet yaralanmasına yönelik risklerin azaltılması,kan ve vücut sıvılarıyla bulaş risklerinin azaltılması,Sağlık tarama programının hazırlanması,takibi,Risk Analizi Çalışmaları ve Değerlendirmeleri


Engelli Bireylerle İlgili Sorumlular


Engelli Bireyler Ulaşılabilirlik Rehberi Sorumlusu M.Serdar Özçelik

İşitme Engellilerle İletişim Sorumlusu Hemş.İlgin Gül

A Blok Engellilere Refakat Sorumlu Personeli İbrahim Ballıkaya????

Poliklinikler Engelli Bireyler Danışma Sorumlusu Ahmet Saksıoğlu


Çevre Yönetim Komisyonu


Başhekim Yardımcısı Uzm.Dr.Ümmühan Kaya

Sağlık Bakım Hizmetleri Sorumlusu Fatma Aydın

Kalite Yönetim Direktörü Seçil Karanlık

Enfeksiyon Hemşiresi Halime Danış

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birim Sorumlusu Nedret Doğan

Bölüm Atık SorumlularıMikrobiyoloji Laboratuvarı Bölüm Atık Sorumlusu Dila Akkoyun

Lepra Servisi Bölüm Atık Sorumlusu Fatma Aydın

Cildiye Poliklinikleri Bölüm Atık Sorumlusu Hemş.Halime Danış

Diş Polikliniği Bölüm Atık Sorumlusu Abdullah Demirci

Adli Vaka Servisi Bölüm Atık Sorumlusu Nuray Suna

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Acil Durum Destek Personelleri

Uzm.Dr.Funda UÇAR

Acil Durum ve Afet Yönetimi Sorumlusu M.Serdar ÖZÇELİK

Hemş.Nurcan ŞAHİN

Radyasyon Güvenliği Komitesi

Başhekim Yardımcısı Uzm.Dr.Ümmühan Kaya

Kalite Yönetim Direktörü Seçil Karanlık

Uzm.Dr.Gülten Oruç

Acil Durum ve Afet Yönetimi Sorumlusu M.Serdar ÖZÇELİK

Sağlık Memuru Abdullah Demirci

Risk Değerlendirme Ekibi

Başhekim Yardımcısı Uzm.Dr.Ümmühan Kaya

Sağlık Bakım Hizmetleri Sorumlusu Fatma Aydın

Kalite Yönetim Direktörü Seçil Karanlık

Acil Durum ve Afet Yönetimi Sorumlusu M.Serdar ÖZÇELİK

Hemş.Halime Danış

Nütrisyon Destek Ekibi


Dahiliye Uzmanı Dilek Geneş Gönci

Eczacı Seviye Deliorman

Hemş.Hülya Kara

Hemş.İlgin Gül


UYUM VE BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI

Kalite Yönetim Direktörü

Seçil Karanlık

Farmokovijilans Sorumlusu

Uz. Dr. Ümmühan Kaya

Materyovijilans Sorumlusu

Eczacı Seviye Deliorman

Genel Uyum Sorumlusu

Hem. Nedret Doğan

Hekim Uyum Sorumlusu

Uz.Dr. Şillan Naycı

İdari Hizmetler Uyum Sorumlusu

Serdar Özçelik

Veri Giriş Elemanları Uyum Sorumlusu

Ayşe Bahar

Temizlik Personeli Uyum Sorumluları

Gülbeşeker Aktaş

SKS’ye Uygun Bölüm Kalite Sorumluları ve Yedekleri (Birim İçi Uyumlardan Sorumludurlar)

Kurumsal Hizmet Yönetimi

Kurumsal Yapı

Uzm.Dr.Ümmühan Kaya,Seçil Karanlık

Kalite Yönetimi

Kalite Yönetim Direktörü Seçil Karanlık, Hem.İlgin Gül

Döküman Yönetimi

Kalite Yönetim Direktörü Seçil Karanlık,Hem.İlgin Gül

Risk Yönetimi

Nazmi Çil, M.Serdar Özçelik

Güvenlik Raporlama Sistemi

Kalite Yönetim Direktörü Seçil Karanlık, Hem.İlgin Gül

Acil Durum ve Afet Yönetimi

M.Serdar Özçelik, Nazmi Çil

Eğitim Yönetimi

Hem.Nedret Doğan,Hem.Ayşegül Timuçin

Sosyal Sorumluluk

Kalite Yönetim Direktörü Seçil Karanlık

Sağlık Hizmeti Yönetimi

Hasta Bakımı

Hem.Fatma Aydın,Hem.Nuray Suna

Cildiye Poliklinikleri

Hem.Halime Danış

Diş Polikliniği

Diş Teknisyeni Abdullah Demirci

Acil Ünitesi

Uzm.Dr.Gülten Oruç,Hem.Fatma Gürkan Bakır?????

Radyoloji

M.Serdar Özçelik

İlaç Yönetimi

Eczacı Seviye Deliorman,Hem.Hafize Meyveci

Enfeksiyonların Önlenmesi

Hem. Halime Danış,Hem.Nuray Suna

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Dila Akkoyun,Hem.Fatih Seyhan

Destek Hizmeti

Tesis Yönetimi

Rıdvan Topbağ

Otelcilik Hizmetleri

Hemş.Halime Danış

Bilgi Yönetim Sistemi

Oğuz Tarlan

Malzeme ve Cihaz Yönetimi

Yavuz Yıldız,Nazmi Çil

Tıbbi Kayıt Ve Arşiv Hizmetleri

Çiğsem Kalender , Yavuz Yıldız

Atık Yönetimi

Sağlık Bakım Hizmetleri Sorumlusu Fatma Aydın,Hemş.Halime Danış

Dış Kaynak Kullanımı


İdari İşler Sorumlusu Belma Aras????????görevlendirme yap

Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler

Hasta Deneyimi

Hasta Hakları Birimi Sor.Hemş.İlgin Gül,Hem.Fadime Özbek

Hizmete Erişim

Hem.Halime Danış

Yaşam Sonu Hizmetler

Hem.Fatma Aydın, Hem.İlgin Gül

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

Hemş.Nedret Doğan,

Gösterge Yönetimi Sorumluları


Belma Aras

Mesleki eğitimine uygun birimde çalışmayan personel oranı

Personel Devir Hızı

Fatma Aydın

Hemşire Bölüm Değiştirme Oranı

Hemş.Nedret Doğan

Çalışanlara Yönelik Sağlık Taramaları Oranı,

Çalışanlara Yönelik Şiddet Olay Sayısı

Eksiksiz Doldurulan Beyaz Kod Olay Formu

Eksiksiz Doldurulan Pembe Kod Olay Formu

Personellerin Eğitimlere Katılma Oranı

Planlanan Eğitimleri Gerçekleştirme Oranı

Hemş.Fatma Gürkan Bakır

Eksiksiz Doldurulan Mavi Kod Olay Formu

Mavi Kodda Olay Yerine Ortalama Ulaşma Süresi

Seçil Karanlık

DÖF Sonuçlandırma Oranı

Çalışan Memnuniyeti Oranı

Hasta Memnuniyet Oranı

Hemş.Fatma Aydın

Düşen Hasta Oranı

Eczacı Seviye Deliorman

İlaç Hatalarının Gerçekleşme Sayısı

Hemş.Halime Danış

El Hijyeni Uyumu

Kesici-Delici Alet Yaralanma Oranı

Kan ve Vücut Sıvılarına Maruz Kalma Oranı

Dila Akkoyun

Zamanında Verilmeyen Sonuç Oranı

Klinik Laboratuvar Testlerinde Reddedilen Numune Oranı

Kaybolan Numune Oranı

İç Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı

Dış Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı

Oğuz Tarlan

Teknik Birimin HBYS Arızalarına Ortalama Müdahale Süresi

HBYS nin Devre Dışı Kaldığı Süre

Çiğsem Kalender

Eksiksiz Doldurulan Hasta Dosyası Oranı